[ NBA] [ CBA] [ 中超] [ 国际] [ 综合] [ 图片] [ 大局观] [ 直播]
 • 决赛7月15日 23:00
  法国 4
  克罗地亚 2
  三四名决赛7月14日 22:00
  比利时 2
  英格兰 0
  半决赛7月11日 02:00
  法国 1
  比利时 0
  半决赛7月12日 02:00
  克罗地亚 2
  英格兰 1
 • 巴西
 • 德国
 • 英格兰
 • 西班牙
 • 阿根廷
 • 法国
 • 诸强新闻
 
 •  
 •  
 •  
 • 6-12
 • 6-13
 • 6-14
 • 6-15
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 04:00巴西 - 克罗地亚

 • 00:00墨西哥 - 喀麦隆

  03:00西班牙 - 荷兰

  06:00智利 - 澳大利亚

 • 00:00墨西哥 - 喀麦隆

  03:00西班牙 - 荷兰

  06:00智利 - 澳大利亚

  06:00智利 - 澳大利亚

 • 6-16
 • 6-17
 • 6-18
 • 6-19
 • 6-20
 • 6-21
 • 6-22
 • 00:00瑞士 - 厄瓜多尔

  03:00法国 - 洪都拉斯

  06:00阿根廷 - 波黑

 • 00:00澳大利亚 - 荷兰

  03:00西班牙 - 智利

  06:00喀麦隆 - 克罗地亚

 • 00:00比利时 - 阿尔及利亚

  03:00巴西 - 墨西哥

  06:00俄罗斯 - 韩国

 • 00:00澳大利亚 - 荷兰

  03:00日本 - 韩国

  06:00巴西 - 克罗地亚

 • 04:00巴西 - 克罗地亚

  04:00英格兰 - 法国

  04:00荷兰 - 意大利

  04:00阿根廷 - 西班牙

 • 00:00葡萄牙 - 克罗地亚

  03:00日本 - 韩国

  06:00巴西 - 克罗地亚

 • 00:00墨西哥 - 喀麦隆

  03:00西班牙 - 荷兰

  06:00智利 - 澳大利亚

 • 6-23
 • 6-24
 • 6-25
 • 6-26
 • 6-27
 • 6-28
 • 6-29
 • 00:00瑞士 - 厄瓜多尔

  03:00法国 - 洪都拉斯

  06:00阿根廷 - 波黑

 • 00:00澳大利亚 - 荷兰

  03:00西班牙 - 智利

  06:00喀麦隆 - 克罗地亚

 • 00:00比利时 - 阿尔及利亚

  03:00巴西 - 墨西哥

  06:00俄罗斯 - 韩国

 • 00:00澳大利亚 - 荷兰

  03:00日本 - 韩国

  06:00巴西 - 克罗地亚

 • 04:00巴西 - 克罗地亚

  04:00英格兰 - 法国

  04:00荷兰 - 意大利

  04:00阿根廷 - 西班牙

 • 00:00葡萄牙 - 克罗地亚

  03:00日本 - 韩国

  06:00巴西 - 克罗地亚

 • 00:00墨西哥 - 喀麦隆

  03:00西班牙 - 荷兰

  06:00智利 - 澳大利亚